Χρήσιμα τηλέφωνα

Γραμματεία – Πρωτόκολλο 2510-620350
FAX 2510-620355
Πρόεδρος 2510-620351
Γενικός Διευθυντής 2510-839688
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 2510-620352
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας 2510-620006
Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας 2510-839658
Προϊστάμενος Ύδρευσης & Αποχέτευσης 2510-839659
Γραφείο Κρηνίδων 2513-502530
Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αμισιανών 2510-326309
Βιολογικός Καθαρισμός Παληού 2510-442664
Βιολογικός Καθαρισμός Καβάλας 2510-833806
Βιολογικός Καθαρισμός Καβάλας- Χημείο 2510-833807
Βιολογικός Καθαρισμός Δάτου 2510-391801
Δήλωση Βλαβών 2510-250693
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών 2510-620005
Τμήμα Υδρομέτρων & Καταμετρητών 2510-620004
Λογιστήριο 2510-839133