Αρχείο Διαγωνισμών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ”

Προκήρυξη Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού, λυμάτων και ιλύος»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού, λυμάτων και ιλύος»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πράξη «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την πράξη «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στον Δήμο Καβάλας», προϋπολογισμού 5.942.235,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Καβάλας Δήμου Καβάλας», προϋπολογισμού 7.257.928,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία, αντλιών λυμάτων για την ανακυκλοφορία ιλύος στην Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία, αντλιών λυμάτων για την ανακυκλοφορία ιλύος στην Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας»

Περισσότερα