ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ΔΕΥΑ Καβάλας διέπεται από τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και περιγράφεται αναλυτικά από το κείμενο “Σύστημα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” και τα Παραρτήματά του που συνέταξε και εφαρμόζει η Επιχείρηση.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η παρούσα πολιτική είναι η Επιχείρηση με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας” (εφεξής ΔΕΥΑΚ ή Επιχείρηση) με έδρα στη διεύθυνση Αγίου Τρύφωνος 14 – 65201 Καβάλα, υποκατάστημα στη Δημοτική Αγορά Καβάλας και τηλέφωνο επικοινωνίας 251.0620350

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη ΔΕΥΑΚ είναι απόρρητη και η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Επιχείρησης.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη ΔΕΥΑΚ παρουσιάζεται αναλυτικά στο κείμενο “Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (https://deyakav.gr/data-protection)

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να είναι αναλόγως με τη φύση τους και τις νομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης:

• Φορολογικές αρχές (για πελάτες, προμηθευτές/ εργολάβους και προσωπικό)
• Κατά περίπτωση αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία (για το προσωπικό)
• Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Καβάλας (για το προσωπικό)
• Κάθε τρίτος προς τον οποίο ζητείται η διαβίβαση δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο του δικαιώματος φορητότητας

Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των περιπτώσεων που προαναφέρονται.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Επιχείρηση αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για εναντίωση στην επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάθε υπόθεση που κατά την κρίση του παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που προαναφέρονται, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί με την Επιχείρηση είτε με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ή με αλληλογραφία (Αγίου Τρύφωνος 14 – 65201 Καβάλα), είτε τηλεφωνικά (251.0620350) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (data.protection@deyakav.gr)

6. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΚ (www.deyakav.gr) μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Επιχείρησης ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Ανήλικοι

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Επιχείρηση συναλλάσσεται μόνο με ενηλίκους. Επιπροσθέτως, πρόθεση της Επιχείρησης είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί / επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση, τυχόν ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας που διαβιβάζουν, μέσω αυτής, προσωπικά τους δεδομένα στην Επιχείρηση, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

9. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο των εκάστοτε υφιστάμενων διατάξεων και η κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στην ιστοσελίδα της.

10. Διαθεσιμότητα

Η παρούσα πολιτική:
• Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyakav.gr/data-protection)
• Αναρτάται σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της
• Διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις εγκαταστάσεις της εφόσον ζητηθεί