Ποιότητα υδάτων κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 8600/416/E103/28-02-2009 (ΦΕΚ 256 Β).

Η ΔΕΥΑ Καβάλας δεν είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις ακτές του Δήμου Καβάλας, αλλά σύμφωνα με τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων πόλης Καβάλας και Παληού Καβάλας, θα πρέπει “Να γίνεται τακτικός έλεγχος των μικροβιολογικών παραμέτρων των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης που επηρεάζονται από την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, τουλάχιστον την κολυμβητική περίοδο.

Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης η ΔΕΥΑΚ διενεργεί κάθε χρόνο δειγματοληψίες θαλασσινών νερών από τις ακτές Άσπρης Άμμου και Περιγιαλίου που είναι πιθανό να επηρεάζονται από την εγκατάσταση της Καβάλας και από τις ακτές “Γλάστρες” και “Ναυαγός” στο Παληό για να διαπιστωθεί πιθανός επηρεασμός των υδάτων τους από την εγκατάσταση του Παληού.

Για τον χαρακτηρισμό των υδάτων κολύμβησης η ΚΥΑ επιβάλλει την μέτρηση των κολοβακτηριδίων (e-coli) και των εντερόκοκκων ανά 100 ml νερού και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, τα ύδατα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:

Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα (*) Καλή ποιότητα (*) Επαρκής ποιότητα (**)
Κολοβακτηρίδια 250 500 500
Εντερόκοκκοι 100 200 185

* Στο 95% των δειγμάτων
** Στο 90% των δειγμάτων

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου και μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα ύδατα στις παραπάνω ακτές χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. 

Η ΔΕΥΑΚ κάθε χρόνο συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με πιστοποιημένο δειγματολήπτη για τις δειγματοληψίες και πιστοποιημένο εργαστήριο για τις αναλύσεις των δειγμάτων που συλλέγονται μία φορά το μήνα από Μάιο έως και Οκτώβριο. Συχνότερες δειγματοληψίες γίνονται σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Άσπρη Άμμος

Ημερομηνία δειγματοληψίας Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι
25-05-2022 ~4 <3
30-06-2022 <1 <1
28-07-2022 <1 ~5
31-08-2022 <1 ~4
27-09-2022 10 ~5
24-10-2022 <1 ~5
31-05-2023 <1 ~3
23-06-2023 ~5 37
06-07-2023 <1 <3
11-07-2023 <1 <1
19-07-2023 <1 <1
22-08-2023 <1 <1
19-09-2023 <1 <1
17-10-2023 <3 ~4
29-05-2024 <1 <1

Περιγιάλι

Ημερομηνία δειγματοληψίας Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι
25-05-2022 <1 ~3
30-06-2022 <3 <3
28-07-2022 <3 <3
31-08-2022 <1 <1
27-09-2022 ~3 <3
24-10-2022 <1 11
31-05-2023 <3 <3
23-06-2023 16 ~3
06-07-2023 <3 ~4
11-07-2023 <1 21
19-07-2023 <1 ~5
22-08-2023 <1 <10
19-09-2023 <1 <1
17-10-2023 <1 <3
29-05-2024 <1 <1

Γλάστρες

Ημερομηνία δειγματοληψίας Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι
25-05-2022 <1 <3
30-06-2022 <1 17
28-07-2022 <3 <3
31-08-2022 <1 48
27-09-2022 ~3 ~3
24-10-2022 <1 ~8
31-05-2023 <3 10
22-06-2023 <1 52
18-07-2023 <1 ~4
22-08-2023 <1 ~3
19-09-2023 <1 ~3
17-10-2023 <1 <1
29-05-2024 <1 <1

Ναυαγός

Ημερομηνία δειγματοληψίας Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι
25-05-2022 <3 <1
30-06-2022 <3 ~7
28-07-2022 <1 ~5
31-08-2022 <3 ~5
27-09-2022 <1 <1
24-10-2022 <1 15
31-05-2023 <1 ~4
22-06-2023 <1 ~9
18-07-2023 <1 21
22-08-2023 <1 ~3
19-09-2023 <1 <3
17-10-2023 <1 21
29-05-2024 <1 <1