Έντυπα Υπηρεσίας

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Το συμβόλαιο υπογράφεται από την επιχείρηση και από τον ιδιοκτήτη εφ’ όσον υποβληθεί η “Αίτηση Παροχής Νερού.” 

Συμβόλαιο Παροχής Νερού


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Παροχής Νερού

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:

Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ και τα εξής:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο για το σύννομο της κατασκευής .
  • Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση σύνδεσης οικοδομής με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Διακοπής Νερού

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με τον τελευταίο λογαριασμό εξοφλημένο και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο ένας εκ των ιδιοκτητών με επιπλέον εξουσιοδότηση των υπολοίπων.


ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Μείωσης Λογαριασμού Ύδρευσης

Αρμόδιος της υπηρεσίας μας, σας επισκέπτεται για την εξακρίβωση υπόγειας αφανούς διαρροής.


ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Αλλαγής Κατόχου Υδρομέτρου

Για νέο ιδιοκτήτη:
Φωτοτυπία συμβολαίου αγοραπωλησίας, Αντίγραφο λογαριασμού και των δύο Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και τηλέφωνο του νέου ιδιοκτήτη.

Για νέο ενοικιαστή:
Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και τηλέφωνο του νέου ενοικιαστή, αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Επιθεώρησης / Μεταφοράς Υδρομέτρου

Επιθεώρηση – Έλεγχος υδρομέτρου
Ο αιτών συμπληρώνει γραπτή αίτηση για επιθεώρηση του υδρομέτρου.
Ο Τεχνίτης Υδραυλικός δηλώνει υπεύθυνα σε συγκεκριμένη φόρμα βεβαίωσης για την κατάσταση του υδρομέτρου.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του υδρομέτρου πρέπει να υποβάλει ειδική αίτηση και να καταβάλει τα τέλη ελέγχου και αποστολής του υδρομέτρου σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ
Σε περίπτωση που αποδειχτεί από τον έλεγχο, ότι το υδρόμετρο παρουσιάζει απόκλιση (>±5%) ή βλάβη στις μετρήσεις του, ανακαλείται ο επίμαχος λογαριασμός και δεν επιβαρύνεται ο καταναλωτής με τα τέλη ελέγχου.

Μεταφορά υδρομέτρου:
Αν επιθυμείτε την αλλαγή θέσεως του υδρομέτρου, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά από αίτηση σας και καταβολή του ανάλογου κόστους, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην Δημοτική Αγορά και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης.


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Αποχέτευσης

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:
Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης,  ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ και τα εξής:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο για το σύννομο της κατασκευής .
  • Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση σύνδεσης οικοδομής με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Ελέγχου αποχέτευσης

Αρμόδιος της υπηρεσίας μας σας επισκέπτεται για να ελέγξει τον αγωγό αποχέτευσης, από την εξωτερική διακλάδωση μέχρι τον κεντρικό αγωγό.
Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα στο τμήμα του αγωγού, του οποίου είναι υπεύθυνος για την συντήρησή του ο ιδιοκτήτης και όχι στον κεντρικό αγωγό, έχει την υποχρέωση να καταβάλλει την σχετική δαπάνη για την επισκευή του.