Έντυπα Υπηρεσίας

Οι αιτήσεις προς τη ΔΕΥΑΚ γίνονται στα γραφεία μας με χρήση των παρακάτω εντύπων ή ηλεκτρονικά στη σελίδα https://deyakav.gr/apps/

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Παροχής Νερού

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Κατά την κατάθεση της αίτησης για την σύνδεση νέας οικοδομής με το δίκτυο ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στην ΔΕΥΑΚ και τα εξής:

 • Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».
 • Υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ότι κατασκεύασε τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της οικοδομής και ότι διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του προς υδροδότηση ακινήτου (και των δύο όψεων).

Για σύνδεση διαμερίσματος πρέπει να υποβάλει:

 • Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες»
 • Έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη του προς υδροδότηση διαμερίσματος
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του προς υδροδότηση διαμερίσματος (και των δύο όψεων).

Για επανασύνδεση υποβάλλονται τα εξής:

 • Παλιός λογαριασμός ΔΕΥΑΚ ή οποιοδήποτε έγγραφο για την ταυτοποίηση της παροχής ύδρευσης
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του προς υδροδότηση ακινήτου (και των δύο όψεων).

Σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να υποβληθεί και αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που κατά την διακοπή υπήρχε οφειλή θα πρέπει πρώτα να εξοφληθεί.

Για εργοταξιακή παροχή υποβάλλονται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου (και των δύο όψεων).

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Διακοπής Νερού

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι επιθυμεί την διακοπή υδροδότησης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr).

Η διακοπή γίνεται μετά την έκδοση και πληρωμή του εξοφλητικού λογαριασμού. Για επιτάχυνση της διαδικασίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει και φωτογραφία του υδρομέτρου στην οποία να φαίνεται η τρέχουσα ένδειξη της κατανάλωσης.

Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται διακοπή υδροδότησης σε ακίνητο στο οποίο υπάρχει σε ισχύ σύμβαση ενοικιαστή. Θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί αίτηση διαγραφής του ενοικιαστή.


ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Μείωσης Λογαριασμού Ύδρευσης

Μείωση λογαριασμού προβλέπεται μόνο λόγω αφανών διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου και μόνο μετά την διαπιστωμένη αποκατάσταση της βλάβης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη του εκκαθαριστικού λογαριασμού με την αυξημένη κατανάλωση.

Με την αίτηση υποβάλλονται:

 • Βεβαίωση του υδραυλικού ή του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ που διαπίστωσε τη βλάβη και την αποκατάστασή της.
 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ επί του οποίου γίνεται η αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Αλλαγής Ιδιοκτήτη

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ ή οποιοδήποτε έγγραφο για την ταυτοποίηση της παροχής ύδρευσης
 • Έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου (και των δύο όψεων).

Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενη οφειλή του υδρομέτρου μεταφέρεται στον νέο ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει ο αιτών να είναι συνιδιοκτήτης τουλάχιστον του 50% του ακινήτου ή να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.


ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Δήλωσης Ενοικιαστή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ
 • Ενοικιαστήριο από το TAXIS
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ενοικιαστή (και των δύο όψεων).

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Διαγραφής Ενοικιαστή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ

Η διαγραφή γίνεται μετά την εξόφληση του τρέχοντα λογαριασμού.


ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ

Οι διακανονισμοί των ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 43/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ:

Για οφειλή (€) Δόσεις έως με ελάχιστη δόση (€)
0 – 500 18 20
501 – 1000 24 35
1001 – 2000 30 50
>2000 36 90

Για την τήρηση του διακανονισμού θα πρέπει εκτός από την εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων να εξοφλούνται εμπρόθεσμα και οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδίδονται μετά τον διακανονισμό. Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, νέος διακανονισμός γίνεται μόνο μετά από προκαταβολή του 30% της τρέχουσας οφειλής.


ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση για υπαγωγή σε κοινωνικό τιμολόγιο

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου είναι οι χρήστες των υδροδοτούμενων ακινήτων. Οι ενοικιαστές αν υπάρχουν ή οι ιδιοκτήτες αν χρησιμοποιούν το ακίνητο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 •  Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ
 •  Πρώτη σελίδα φορολογικής δήλωσης όπου να φαίνεται ότι η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου είναι η διεύθυνση του υδροδοτούμενου ακινήτου

καθώς και όσα από τα παρακάτω απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία του κοινωνικού τιμολογίου

 •  Πιστοποιητικό απορίας
 •  Πιστοποιητικό αναπηρίας
 •  Πιστοποιητικό ανεργίας
 •  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 •  Πιστοποιητικά σπουδών ή στράτευσης προστατευόμενων μελών
 •  Εκκαθαριστικό φόρου

Οι κατηγορίες του κοινωνικού τιμολογίου και οι αντίστοιχες εκπτώσεις είναι αυτές που προβλέπονται στην 44/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ:

Κατηγορία Ετήσιο Εισόδημα έως Έκπτωση (%)
Άποροι   90
Ανάπηροι > 80% 24,000 50
Πολύτεκνοι 24,000 50
Άνεργοι 12,000 50
Τρίτεκνοι 24,000 40
Μονογονεϊκές οικογένειες 12,000 30
Ανάπηροι > 67% 24,000 20

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα παιδιά μέχρι το 18o έτος της ηλικίας τους ή το 24o εάν σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Το όριο του ετήσιου εισοδήματος των πολυτέκνων προσαυξάνεται κατά 2,000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος πλέον των τεσσάρων.


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Έντυπο που χορηγεί η Υπηρεσία και στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, διεύθυνση ιδιοκτήτη) καθώς και στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση ακινήτου).

Αίτηση Αποχέτευσης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • 1. Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».
 • 2. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με βεβαίωση ότι κατέχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
 • 3. Λογαριασμός ΔΕΥΑΚ

Λοιπές Αιτήσεις

Για κάθε άλλο λόγο από τους παραπάνω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γενικό έντυπο αίτησης.