Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ψηφιακών μετρητών νερού και εξοπλισμού τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας»

Καβάλα, 25-09-2023
Αριθμός πρωτ. 3723

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ψηφιακών μετρητών νερού και εξοπλισμού τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας»,
προϋπολογισμού 850.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., (1.054.000,00 € με Φ.Π.Α.)

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός:  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.: +30 2510620350

Telefax: +30 2510620355

E-mail: ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 32441200-8, 32441100-7 και 38411000-9.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης τηλεμετρικής ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών (A.M.R. – Automatic Meter Reading) και περαιτέρω διαχείρισης αυτών μέσω συστήματος Fixed Network, κατά το οποίο οι μετρούμενες τιμές θα λαμβάνονται μέσω ασύρματου δικτύου επικοινωνιών, καθώς και μέσω walk-by ή drive-by ως βοηθητικό σύστημα συλλογής δεδομένων.

Περιλαμβάνεται η δημιουργία μόνιμης ασύρματης επικοινωνιακής υποδομής, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, που θα εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και μελλοντικά.

Με τη μόνιμη ασύρματη διασύνδεση των επικοινωνιακών διατάξεων των υδρομέτρων με τον Κεντρικό υπολογιστή της υπηρεσίας, το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα ενημερώνει τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας και το υφιστάμενο σύστημα τιμολόγησης νερού που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες για την προμήθεια (συμπεριλαμβανομένης της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) και σε περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – εγκατάστασης, ελάχιστου χρόνου δύο (2) ετών.

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 20-10-2023, τοπική ώρα λήξης 22:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 25-10-2023 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΤΑ-075).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075 αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023 /18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού, Β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 15.02.05 και 54.00.00 για τον Φ.Π.Α., σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025.

Η χρηματοδότηση είναι ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (204.000,00 €), ήτοι συνολικά συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ένα εκατομμύριο πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.054.000,00 €). Ο Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

14. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/09/2023, δημοσιεύθηκε στις 19/09/2023 και έλαβε αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 180-562676.

15. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. Ε.Ε.Ε.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ