Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων»

Καβάλα, 08-06-2023
Αριθ. πρωτ.: 2255

Προκήρυξη

διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00 ευρώ (310.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αύξοντα αριθμό συστήματος 195940, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Τ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

 Η παρούσα σύμβαση προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση: i) αντλητικών συγκροτημάτων, ii) σωληνώσεων, iii) ειδικών τεμαχίων σύνδεσης υδραυλικού εξοπλισμού, iv) καλωδίων σύνδεσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, v) ηλεκτρικών πινάκων,  vi) ρυθμιστή στροφών και ομαλού εκκινητή και vii) οικίσκων τοποθέτησης εξοπλισμού. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η σύνδεση της κάθε γεώτρησης με τον αντίστοιχο υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης.

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01-07-2023 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05-07-2023 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Ε.Σ.