Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούργιων οχημάτων»

Καβάλα, 29/04/2022 
Αριθ. Πρωτ. 1386

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 
 ΟΚΤΩ (8) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούριων οχημάτων», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.000,00 ευρώ (341.000,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 160058 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 04/05/2022 και ώρα 10:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/05/2022 και ώρα 22:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/05/2022 και ώρα 10:00 .

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης: www.deyakav.gr.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

 

Χρόνης Απόστολος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υ.Δ.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ