Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Περιοχή Κηπούπολης πόλης Καβάλας”

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»,

προϋπολογισμού 2.530.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα

Τηλ.:     +30 2510620350/52

Telefax: +30 2510620355

E-mail  : ty@deyakav.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης πόλης Καβάλας – περιοχή Κηπούπολης απαιτείται η κατασκευή των παρακάτω επί μέρους δικτύων αγωγών:

Το πρωτεύον δίκτυο που περιλαμβάνει 27 αγωγούς διαμέτρων μεταξύ Φ 110 και Φ 355 με συνολικό μήκος 6.667 μέτρα, το δευτερεύον δίκτυο διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 10.700 μέτρα και διαμέτρου Φ75 με συνολικό μήκος 4.820 μέτρα και το τριτεύον δίκτυο των 1.338 ιδιωτικών συνδέσεων. Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί από HD-PE/10PN (Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 2.528.996,73 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.003,27€ (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων (50.600,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 03-07-2020, τοπική ώρα λήξης 23:55 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 10-07-2020 και τοπική ώρα 11:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (1.939.365,75 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110043). Το μη επιλέξιμο τμήμα (590.634,25 €) και ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.02.0011 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ε.Σ.Υ.   ΤΕΥΔ   Τ.Σ.Υ.   Σ.Α.Υ.    Φ.Α.Υ.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΣΧΕΔΙΑ