Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων»

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»,

προϋπολογισμού 3.400.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός : Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
Τηλ.:  +30 2510620350/52
Telefax: +30 2510620355
E-mail: ty@deyakav.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr/.

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας και η κατασκευή του τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλου και Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας που βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα. Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Αμυγδαλεώνα περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους κατηγορίες δικτύων. Το πρωτεύον, το δευτερεύον και το τριτεύων δίκτυο ύδρευσης. Το πρωτεύον δίκτυο θα έχει 47 αγωγούς και 44 κόμβους. Οι τρεις υφιστάμενοι αγωγοί που ενσωματώνονται στο έργο έχουν μήκος 506,5 μέτρα. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου, από σωλήνες HD-PE/10 PN, ανέρχεται σε 8.865,0 μέτρα και οι διάμετροι κυμαίνονται μεταξύ Φ110 και Φ315. Σε 24 κόμβους υπάρχουν στόμια πυρόσβεσης. Σε ορισμένους αγωγούς τίθενται δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού. Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 26.017,5 μέτρα και Φ75 με συνολικό μήκος 6.733,50 μέτρα. Το τριτεύον δίκτυο, από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρων μεταξύ Φ25 και Φ50, περιλαμβάνει 1.585 ιδιωτικές συνδέσεις και συγκεκριμένα 1100 διατομής Φ25, 400 διατομής Φ32, 80 διατομής Φ40 και 5 διατομής Φ50. Στο πρωτεύον δίκτυο και ειδικότερα στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 4 εκκενωτές και στα υψηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 7 αεροεξαγωγοί καθώς επίσης σε διακεκριμένες θέσεις τοποθετούνται 2 μειωτές πίεσης για την αποφυγή πιέσεων μεγαλύτερων των 7,5 ατμοσφαιρών σε όλα τα σημεία του δικτύου. Θα κατασκευασθεί μία νέα διθάλαμη δεξαμενή ύδρευσης V = 600 m3 δίπλα στην υπάρχουσα δεξαμενή υψηλής ζώνης. Το τμήμα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλου και Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας, που υδροδοτείται από τις πηγές Βοϊράνης και βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα, αποτελείται από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου κλάσης πιέσεως C40 (800 m διαμέτρου DN 200 και 1.285 m διαμέτρου DN 300) και θα κατασκευαστεί μαζί με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Αμυγδαλεώνα. Στο εν λόγω δίκτυο στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 2 εκκενωτές και στα υψηλότερα σημεία των αγωγών του τίθενται 3 αεροεξαγωγοί.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 3.399.953,25 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος – μέλος της Ένωσης•
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)•
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 46,75 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εξήντα οχτώ χιλιάδων (68.000,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 13-01-2021, τοπική ώρα λήξης 23:55 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 18-01-2021 και τοπική ώρα 11:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (2.305.073,15 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110055). Το μη επιλέξιμο τμήμα (1.094.926,85 €) και ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.08.00.0016 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510.620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

 

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Ε.Σ.Υ. ΤΕΥΔ   Τ.Σ.Υ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑ