Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαρισμού

Καβάλα, 15/04/2019

Αριθμ. Πρωτ. 1329 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.020,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64.08.01)
  3. Την υπ’ αριθμ. 58/07-03-2019 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ.-34/09-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαρισμού σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 19/04/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κουφατζής Χαράλαμπος

Μ Ε Λ Ε Τ Η