Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων, φακέλων αποστολής λογαριασμών και γραφικής ύλης  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας  αξίας 20.566 ευρώ (25.501,84 ευρώ με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, οδός Αγ. Τρύφωνα 14 την Τετάρτη 01/02/2017 και ώρα 10:00

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α.

Αναλυτική Διακήρυξη, Περιγραφή, Προδιαγραφές κλπ   έντυπο Οικονομικής Προσφοράς