Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – επισκευής έξι (6) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – επισκευής έξι (6) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούργιων οχημάτων»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη «Μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οκτώ (8) καινούριων οχημάτων»

Περισσότερα