Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Συντήρηση – επισκευή πέντε (5) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη «Συντήρηση – επισκευή πέντε (5) αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης No1 και Νο2 Ε.Ε.Λ. πόλης Καβάλας με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ψηφιακών μετρητών νερού και εξοπλισμού τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ψηφιακών μετρητών νερού και εξοπλισμού τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Καβάλας», προϋπολογισμού 850.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ”

Προκήρυξη Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισμού αξιοποίησης υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες και Φιλίππων και Κορυφών Δ.Ε. Φιλίππων»

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού, λυμάτων και ιλύος»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή υπηρεσιών «Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θαλασσινού νερού, λυμάτων και ιλύος»

Περισσότερα