Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων προληπτικής συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικών ελέγχων

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.038,00 ευρώ (22.367,12 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών

Η ΔΕΥΑΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 48.717,00 ευρώ (60.409,08 ευρώ με ΦΠΑ)

Περισσότερα