Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης «Ειδική υδρογεωλογική μελέτη λεπτομερούς οριοθέτησης ζωνών προστασίας πηγών Βοϊράνης …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση – επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής υποσταθμών μέσης τάσης αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δήμου Καβάλας

Περισσότερα

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ»

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ» προϋπολογισμού 19,942.00 €

Περισσότερα

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για προμήθεια αναλωσίμων φίλτρου αρσενικού

Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων και εξαρτημάτων φίλτρου αρσενικού στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Παλιάς Καβάλας …

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (CPV: 45232150-8) με προϋπολογισμό 150.000,00 €.

Περισσότερα