Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή ρυθμιστών στροφών

Καβάλα: 09/08/2018
Αριθμ. Πρωτ. 3034

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡOΦΩΝ (INVERTER) ΣΤΟ Κ.Α.Υ. Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

 Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 62.07.02)
  3. Την 125/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 228/02-08-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τεσσάρων (4) ρυθμιστών στροφών (inverter) στο Κ.Α.Υ. Δ.Ε. Καβάλας σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

 

Μ ε λ έ τ η