Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιθεώρηση συστήματος ISO

Καβάλα: 28/08/2018

Αριθμ. Πρωτ. 3270

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 στο Γραφείο Εργαστηρίου και Ελέγχου – Χημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.250,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 61.90.00.0002)
  3. Την με αριθμό πρωτ. 3232/27-08-2018 απόφαση έγκρισης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 236/27-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 στο Γραφείο Εργαστηρίου και Ελέγχου – Χημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc.

Μ ε λ έ τ η