Ανακοίνωση για Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΕΥΑ Καβάλας
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες

3

101

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών

8 μήνες

2

102

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών

8 μήνες

2

103

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ)

8 μήνες

1

104

ΔΕΥΑ Καβάλας

Καβάλα

ΥΕ  Εργατών-τριών Ύδρευσης

8 μήνες

4

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ