Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Καβάλα, 29-12-2021
Αριθμός πρωτ. 4670

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ»
προϋπολογισμού 950.000,00 €

1. Αναθέτων φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός : Αγίου Τρύφωνα 14, 65201, Καβάλα
Τηλ.: : +30 2510620350/52
Telefax: +30 2510620355
E-mail : ty@deyakav.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyakav.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): https://deyakav.gr

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Ζυγού που προτείνεται να αντικατασταθεί, υδροδοτείται από την δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού που βρίσκεται σε υψόμετρο Η = 225 μέτρα, ακολουθεί την υφιστάμενη οδοποιία της περιοχής και περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους κατηγορίες δικτύων:
Το πρωτεύον δίκτυο που περιλαμβάνει 22 αγωγούς, από σωλήνες HD-PE/10 PN, διαμέτρων μεταξύ Φ110 και Φ200 με συνολικό μήκος 5.032 μέτρα.
Το δευτερεύον δίκτυο, επίσης από σωλήνες HD-PE/10 PN, που αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 11.409 μέτρα.
Το τριτεύον δίκτυο, από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρων μεταξύ Φ25 και Φ50, που περιλαμβάνει 150 ιδιωτικές συνδέσεις και συγκεκριμένα 100 διατομής Φ25, 38 διατομής Φ32, 7 διατομής Φ40 και 5 διατομής Φ50.
Προκειμένου να είναι δυνατή η τμηματική απομόνωση του πρωτεύοντος δικτύου ή η απομόνωση ενός δευτερεύοντος βρόγχου από το πρωτεύον δίκτυο, σε περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής του, τοποθετούνται δικλείδες στους κόμβους σε ειδικά φρεάτια. Συγκεκριμένα τοποθετούνται 40 δικλείδες DN50, 37 δικλείδες DN100, 6 δικλείδες DN150 και 2 δικλείδες DN200. Οι δικλείδες είναι ονομαστικής διαμέτρου αντίστοιχης με τη διάμετρο του αγωγού στον οποίο συνδέονται και κλάσης πίεσης PN16. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των δικλείδων φαίνεται στην οριζοντιογραφία του δικτύου ύδρευσης.
Στον κόμβο Ν4 του δικτύου τοποθετείται διαφραγματική βαλβίδα διπλού θαλάμου ως μειωτής πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου DN150 και κλάσης πίεσης PN16, προκειμένου η πίεση να μην κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στην κατάντη αυτού ζώνη ύδρευσης. Ο μειωτής ρυθμίζεται σε πίεση εξόδου 4,7 bar.
Στα χαμηλότερα σημεία των αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου τίθενται τρείς (3) εκκενωτές ονομαστικής διαμέτρου DN100 και κλάσης πίεσης PN16 συνοδευόμενοι ο καθένας από δύο (2) επιπλέον δικλείδες ελέγχου DN100 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στα υψηλότερα σημεία των αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου τίθενται πέντε (5) αερεξαγωγοί DN80 και στο δευτερεύον δίκτυο τοποθετείται ένας (1) αερεξαγωγός DN50. Οι αεροεξαγωγοί θα είναι κλάσης πίεσης PN16 και θα συνοδεύονται από αντίστοιχη της ονομαστικής τους διαμέτρου δικλείδα.
Στο δίκτυο ύδρευσης προβλέπεται να τοποθετηθούν και δεκατρία (13) νέα στόμια πυρόσβεσης διαμέτρου σύνδεσης DN100, δύο (2) εξόδων 2.5” και κλάσης πίεσης PN16.
Επίσης προβλέπεται για την καταμέτρηση του παρεχόμενου όγκου ύδατος, η τοποθέτηση, στην έξοδο της δεξαμενής, μετρητή παροχής τύπου WOLTMANN ή ηλεκτρομαγνητικός ονομαστικής διαμέτρου DN200 και κλάσης πίεσης PN16.
Τέλος προβλέπεται να συνδεθούν στο νέο δίκτυο 150 ιδιωτικές παροχές. Συγκεκριμένα προβλέπονται 100 παροχές Φ25, 38 παροχές Φ32, 7 παροχές Φ40 και 5 παροχές Φ50 που θα καταλήγουν στο φρεάτιο παροχής του καταναλωτή όπου θα εγκατασταθούν και τα αντίστοιχα εξαρτήματα, δηλαδή η δικλείδα ελέγχου, η βαλβίδα αντεπιστροφής και το υδρόμετρο.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 949.971,51 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος – μέλος της Ένωσης•
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)•
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 28,49 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκαεννέα χιλιάδων Ευρώ (19.000,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλο-ποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 19-01-2022, τοπική ώρα λήξης 23:55 στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 24-01-2022 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (887.048,77 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματο-δότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ 2021ΕΠ03110052). Το μη επιλέξιμο τμήμα (62.951,23 €) θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15.08.00.0018 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικών ετών 2021, 2022, και 2023. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510.620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΥΔ Τ.Σ.Υ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑ