Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Καβάλα, 30-03-2023
Αριθμός πρωτ. 1248

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 14
Τ.Κ. 65 201

Τηλ. 2510 620 350
Fax. 2510 620 355

ΕΡΓΟ:

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υποέργο Γ΄: Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

ID της Δράσης 16846, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

 2. Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

 10.864.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν. 4412/2016), για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 10.432.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Δικαίωμα προαίρεσης 432.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 10.864.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

CPV: 45252140-1 – Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αφυδάτωσης ιλύος
45232422-6 – Εργασίες επεξεργασίας ιλύος
90513800-4 – Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος

Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

 Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου και περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας·
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού·
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού·
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης·
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών·
  • την κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία και συντήρηση της υποδομής για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου.

Τόπος εκτέλεσης

Το γήπεδο που θα αναπτυχθεί η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται στο αγρόκτημα Παλαιάς Καβάλας, σε απόσταση 10χλμ περίπου βορειοανατολικά της πόλης της Καβάλας και πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.deyakav.gr.

Διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 05/05/2023, τοπική ώρα λήξης 22:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 09/05/2023 και τοπική ώρα 12:00.

Τυχόν διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Αναθέτοντες Φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία μονάδας) και συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ., κοινοπραξία).

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (208.640,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Δράση με ID 16846, και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας (η κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους).

Ειδικότερα με την υπ’ αριθ. 27562 ΕΞ 01-03-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ ΡΞΓΑΗ-ΖΒΧ) εγκρίθηκε η Ένταξη έργου με τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την επεξεργασία και καθαρισμό αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων (κωδικός Ο.Π.Σ. Τ.Α. 5164462) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και με την με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19-01-2023 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στα Υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό Ο.Π.Σ. Τ.Α. 5164462.

Διάρκεια σύμβασης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του. Η παραλαβή γίνεται σε 15 μήνες από τη βεβαίωση περαίωσης κατασκευής. Οι επόμενοι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν στην κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία, για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

Υποβολή προσφυγών

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και, κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/03/2023, δημοσιεύθηκε στις 22/03/2023 και έλαβε αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 058-172738.

Η Προκήρυξη σύμβασης και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα www.deyakav.gr.

Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και από τον Διευθυντή της, κ. Λογκάρη Άγγελο, τηλ. 2510620352, e-mail: alogaris@deyakav.gr.

 

Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

Απόστολος Χρόνης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΕΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Μ.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΕΠΟ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ